Reklamy HoReca dla branży turystycznej,
For customer

fot. Jan Ciepliński

Rozpocznij współpracę

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Rabczańskie Stowarzyszenie Turystyczne w serwisie turabka.pl

1. Rst (rabczańskie stowarzyszenie turystyczne ) przyjmuje Zlecenia poprzez przesłanie na adres stowarzyszenie.turystyczne.rabka@gmail.pl prawidłowo wypełnionego formularza Zlecenia , określającego Zleceniodawcę w sposób umożliwiający jego identyfikację (w tym w szczególności: adres do korespondencji,, osobę kontaktową), rodzaj zamawianej Reklamy,  oraz wszystkie pozostałe warunki zamawianego rodzaju Reklamy. według cennika stanowiącego integralną część regulaminu.
2.    Reklama obiektu hotelarskiego umieszczona zostanie na stronie  turabka.pl w zakladce Tu warto spać na okres wskazany przez Zamawiającego i po dokonaniu zapłaty za usługę reklamową na konto Rabczańskiego Stowarzyszenia Turystycznego . Reklama obiektu gastronomicznego zostanie umieszczona na stronie turabka.pl w zakadce Tu zjesz.
3. Rabczańskie Stowarzyszenie Turystyczne nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie na stronie zleceniodawców treści ich reklam a równocześnie Zleceniodawcy zobligowani są do zamieszczania w reklamach treści zgodnych z obowiązującym prawem.
4. RST umożliwia modyfikację zlecenia reklamowego po uprzednim ustaleniu  i na prośbę Zleceniodawcy .
5.  RST  ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług Reklamowych. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej www.turabka.pl, a informacja przekazana za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli w ciągu 10 Dni roboczych, licząc od dnia otrzymania informacji, Zleceniodawca nie zgłosi pisemnie zastrzeżeń, przyjmuje się jego milczącą akceptację. Jeżeli zaś Zleceniodawca sprzeciwi się zmianie, Strony będą kontynuować realizację Umowy wg zasad obowiązujących w przeddzień zmian w Regulaminie 
6.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
 
Cennik usług reklamowych  na stronie turabka.pl
Reklama obiektu hotelarskiego na okres 12 miesięcy 40 zł
Reklama obiektu hotelarskiego na okres 6 miesięcy 25 zł
Reklama obiektu gastronomicznego na okres 12 miesięcy 40 zl
Reklama obiektu gastronomicznego na okres 6 miesięcy 25 zł
Reklama usług HoReCa na okres 6 miesięcy 25 zł.
Reklama usług HoReCa na okres 12 miesięcy 40 zł.
 Baner reklamowy  okres 12 miesięcy 50 zł.
 
Regulations for the provision of advertising services
 

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami już teraz!